Batavia Batfish NAD-Lembeh Resort

Flamboyant Cuttlefish NAD-Lembeh Resort

Ghost Pipe NAD-Lembeh Resort

Giant Frogfish Diving Lembeh

Schooling Barracudas NAD-Lembeh Resort

Green Hairy Shrimp NAD-Lembeh Resort

Settling Wonderpus Blackwater Night Dive NAD-Lembeh Resort

Stilinger NAD-Lembeh Resort

Hairy Shrimp Diving Lembeh

Dwarf Goby Diving Lembeh

Black Ray Goby NAD-Lembeh Resort

Lembeh Sea Dragon NAD-Lembeh Resort

Jellyfish Rider Blackwater Night Dive NAD-Lembeh Resort

Hairy Octopus NAD-Lembeh Resort

California Dreaming NAD-Lembeh Resort

Ocellated Tozeuma Shrimp NAD-Lembeh Resort

Bargibanti Pygmy Seahorse NAD-Lembeh Resort

Bryozoan Goby NAD-Lembeh Resort

Hairy Frogfish Diving Lembeh

Miamira Alleni NAD-Lembeh Resort

Braun's Pughead Pipefish Diving Lembeh

Flounder Blackwater Night Dive NAD-Lembeh Resort

Thorny Seahorse Diving Lembeh NAD-Lembeh Resort

Crinoid Cuttlefish Diving Lembeh

Leave a Reply